نفت و پالایش
۱۳۹۷-۰۴-۱۰
تامین نیرو و پشتیبانی
۱۳۹۷-۰۴-۱۰